top of page
ESDM

Nabízíme Early Start Denver Model (ESDM) pro děti ve věku od 1 do 4 let. Denverský model včasné intervence podporuje vztah mezi rodiči a dětmi. Pomáhá rodičům vytvářet příležitosti k učení prostřednictvím jednoduché hry, komunikativních interakcí při péči o dítě a zábavné, bohaté a smysluplné komunikaci během jiných každodenních činností.
Naučíme vás, jak lépe komunikovat s vaším dítětem pomocí jednoduchých strategií v různých životních situacích. Společně mu pomůžeme stát se:
- aktivním
- zvídavým
- zapojeným do celého světa
- radostným z komunikace s vámi
 

 Hlavní vlastnosti ESDM:
- Naturalistická aplikace behaviorální analytické strategie
- Orientace na normální sled vývoje
- Hluboké a komplexní zapojení rodičů
- Zaměření na mezilidské vztahy a pozitivní emoce
- Společné aktivity a týmová práce
- Výuka řeči a komunikace v rámci pozitivních vztahů
 

Denverský model včasné intervence bude užitečný, pokud má vaše dítě potíže s:
- věnovaním pozornosti ostatním lidem
- používaním úsměvu jako způsobu interakce
- hrou s dodržovaním pořadí
- používaním gest a řeči
- napodobovaním činností ostatních
- hrou s hračkami obvyklým způsobem
 

Denverský model včasné intervence také pomůže vašemu dítěti:
- podpořit řeč
- získat komunikační dovednosti
- urychlit intelektuální rozvoj
- zlepšit motorický vývoj

P4.jpg
60 min  |  1 200 
10 lekcí x 60 min |  10 000 
Vstupní konzultace
60 min  |  1 000 Kč
Tomatis
[HIGH RES] Blue and withe background (1)
TOMATIS_child51.jpg
14 lekcí x 80 min  |  16 000 Kč
 včetně speciálního testu  
28 lekcí x 80 min  |  26 000 Kč
včetně speciálního testu   

TOMATIS®
Poslechový program 

Metoda TOMATIS® se ve světě používá více než 60 let. Jedná se o jedinečnou nemedikovanou terapii, která prokázala svou účinnost ve více než 75 zemích. Více než 2000 center ji používá k pomoci lidem. Tato metoda se často nazývá „hudba pro mozek“.


Autor metody Alfred Tomatis před 60 lety dokázal, že účinek různých frekvencí má pozitivní vliv na sluchové, řečové, motorické centrum a centra odpovědná za paměť, pozornost, emoce. Na základě tohoto objevu vyvinul metodiku pro sestavování speciálních frekvenčních programů.

 Účinek dosažený metodou  TOMATIS®  spočívá v tom, že na různé části středního ucha a mozkových center jsou aplikovány různé efekty zvukové frekvence, což jim umožňuje normální fungování. Bezpečnost metody  TOMATIS®  spočívá v tom, že k účinku dochází pouze prostřednictvím těch frekvencí, které neustále vnímáme počínaje lůnem. Pozitivního efektu je dosaženo díky střídání těchto frekvencí a regulací jejich výkonu.
Důležitou součástí metody je přenos zvukových vibrací nejen vzduchem, ale také prostřednictvím kostí lebky, což výrazně zvyšuje účinek aplikovaného efektu.

Tomatis prokázal, že sluch a poslech jsou dva různé procesy. Slyšení je schopnost zachytit zvukové vlny, přitom poslech je složitý proces zpracování přijatých informací. Děti s různými vývojovými poruchami často nemohou plně vnímat řeč, ale zároveň mají vynikající sluch. Poruchy řeči se mohou velmi lišit až do úplného neporozumění. A to vede k různým poruchám jejich vlastní řeči, která se v extrémních případech projevuje ve formě úplné alalie. Také děti se mohou příliš rychle unavit a nepřiměřeně reagovat na různé sluchové podněty a v důsledku toho reagovat neadekvátním chováním či nestabilním emočním stavem atd.

 TOMATIS® TERAPIE JE ÚČINNÁ K:


- vývoji řeči
- minimalizaci problémů s pamětí a pozorností
- potlačení problémů s učením
- práci s emocionálními poruchami způsobenými stresem, depresí a úzkostí
- korekci autismu a dalších poruch
- usnadnění studia cizích jazyků

ABA
Depositphotos_77373166_ds.jpg
60 min  |  1 200 
10 lekcí x 60 min |  10 000 
Vstupní konzultace
60 min  |  1 000 Kč
Telefonické/online konzultace  
60 min  |  500 
 Výjezdni lekce / konzultace 
60 min  |  1 500 Kč

ABA TERAPIE
 Aplikovaná behaviorální analýza 

Dnes jsou metody terapie ABA široce využívány pro léčebné účely a nápravnou pedagogiku. Pomáhá při práci s takovými základními vzdělávacími dovednostmi, jako jsou pozorování, poslech, kreativita a porozumění okolí.

 

Terapeutické techniky pomáhají zvládnout dovednosti v budování sociálních vztahů, adaptace  a socializace. Přítomnost a aplikace různých technik pomáhá komplexně pracovat s vlastnostmi, chováním, asimilací informací, pomáhá porozumět příčinám určitého typu chování v prostředí a zvolit korekční metodu. Terapii ABA lze provádět jak ve škole, tak doma, v závislosti na potřebách a schopnostech dítěte. Může být také součástí individuálního vzdělávacího plánu. Je tedy možné řešit hlavní úkoly rozvoje sociálních dovedností a přizpůsobení dítěte.

Behaviorální analýza (ABA - terapie) vám umožňuje přesně určit funkci každého chování. Po analýze je možné vyvinout způsoby, jak napravit nežádoucí chování a nahradit ho sociálně přijatelným. ABA - terapie  vám napomáhá se zbavit nežádoucího chování a naučit vaše dítě dalším druhům chování, například oblékání, dotazování, hraní, čtení, učení nezávislosti atd.
 
ABA terapie je vždy individuální. Na základě výsledků testu je stanovena počáteční úroveň dovedností dítěte. Budou naznačeny hlavní cíle individuálního vzdělávacího programu a naplánován program pro rozvoj řečových dovedností. Poté se sestaví celkový program, který je plánem práce s dítětem na určitou dobu.ABA - terapeut pracuje individuálně s dítětem. Práce každého terapeuta je prováděna pod dohledem zkušeného odborníka - BCBA analytika.

ROZSAHY ABA TERAPIE:


- metody ABA se velmi často používají k nápravě chování při poruchách autistického spektra
- zákony metod pomáhají nasměrovat povahu chování stabilním směrem a podporují proces učení
- terapie ABA také slouží k odhalení funkcí ve vývoji řeči a k dalšímu řešení problémů s komunikačními schopnostmi
- pomáhá řešit zhoršenou koncentraci, socializaci, paměť a učení
 

Adaptive_Fitness
Adaptive_Fitness
Adaptive_Fitness_1.jpg
30 min  |  500 
60 min  |  950 
10 lekcí x 30 min |  4 500 
10 lekcí x 60 min |  8 500 

ADAPTIVNÍ FITNESS

Adaptivní fitness je speciální sada fyzických cvičení, která pomáhají korigovat stav dětí s různým vývojovým postižením. Základem těchto činností je přirozená potřeba fyzické aktivity každé osoby, která je jednou ze základních podmínek pro řádný rozvoj všech dětí. V moderním digitálním světě evidentně nestačí pozornost věnovaná fyzické aktivitě a její pozitivní dopad na harmonický vývoj dětí. Podle statistik se rok od roku zvyšuje počet dětí s nadváhou a nedostatkem pohybu. To platí zejména pro rodiny s dětmi s různými vývojovými poruchami. U těchto dětí je nedostatek fyzické aktivity a související negativní důsledky o 20% vyšší než je průměr.

Hlavní odlišnost metody adaptivního fitness spočívá v tom, že všechny cvičení jsou individuální a konají se ve formě pohybových her. Během vyučování děti nejen zlepší svoji fyzickou zdatnost, ale také zlepší své motorické schopnosti, smyslovou citlivost a své sociální dovednosti. Nedílnou součástí adaptivního fitness je rozvoj koordinace, rovnováhy, soustředění a porozumění instrukcím. Všechny cvičení se provádí  s osobním trenérem podle individuálního programu, s ohledem na věkovou skupinu a ukazatele tělesného a duševního rozvoje.

 

 Pozitivní aspekty adaptivního fitness:

 - zlepšení chování a výkonnosti u dětí se zvýšenou nebo sníženou fyzickou aktivitou

 - děti se učí lépe poznávat své tělo a naučí se ho správně ovládat

 - poznavájí svět a sebe v něm

 - zlepšuje se stav plochých nohou a špatného držení těla

 - rozvoj a zlepšení vlastností, jako jsou síla, zdatnost, obratnost, schopnost regenerace

 - posiluje se imunita

 - zlepšují se hrubé a jemné motorické dovednosti

 - vyvíjí se smyslová citlivost

 - zlepšuje koncentraci a porozumění pokynům

 - zrychluje se adaptace na neobvyklé podmínky a prostředí

 - normalizuje se stresová odolnost

BALANCE
Balance.png

BALANČNÍ TERAPIE

30 min  |  500 
10 lekcí x 30 min |  4 500 

Balanční terapie je soubor fyzických cvičení zaměřených na rozvoj těch oblastí mozku, která jsou zodpovědná za formování řeči a chování dítěte. Program je založen na cvičení na balanční desce Dr. Bilgou (Learning Breakthrough).


Dítě stojí na balanční desce a plní úkoly instruktora, zatímco se snaží udržet rovnováhu. Povrch desky má speciální strukturu a úhel plošiny lze libovolně nastavit. V závislosti na úrovni sklonu se mění složitost cvičení, které jsou zaměřeny na synchronizaci pohybových a kognitivních dovedností a rozvoj koordinace mezi zrakem a pohyby.
 

Provádění cvičení na balanční desce zlepšuje interakci a synchronizaci práce obou hemisfér a zároveň  i interakci následujících systémů: vestibulárního, vizuálního, kinestetického a taktilního. Tyto cvičení jsou také doplněny aktivitami dětí v senzomotorickém prostoru a cvičeními pro vývoj vestibulárního aparátu  a smyslového vnímání.

 
Cvičení jsou stanoveny pro děti s narušenou koordinací pohybů, se sníženou pozorností, poruchou hyperaktivity, poruchami autistického spektra (RDA, Aspergerův syndrom), poruchou řeči a psaní, problémy se zvládnutím školních dovedností. V rámci integrovaného přístupu umožňuje balanční terapie zlepšení řeči a koordinaci pohybů.
 

 Cvičení jsou vhodné pro děti od 3 do 12 let s téměř všemi znaky psychofyzického vývoje. Průměrná délka lekce je 30 minut (v závislosti na věku dítěte). Kurz zahrnuje 15 lekcí třikrát týdně po dobu pěti týdnů.

 

VÝSLEDKY LEKCÍ:

- zlepšení porozumění, pozornosti a chování dítěte

- zlepšení koordinace mezi zrakem a pohybem

- vylepšení manuálních funkcí a grafomotoriky

- zvýšení obecné úrovně inteligence

- rychlý rozvoj kognitivní sféry (paměť, řeč, vnímání, myšlení)

- zvyšování účinnosti dalších nápravných cvičení (s psychologem - logopedem)

BAROKAMERA
PXL_20220615_091310607~2.jpg
Jednorázový vstup  |  750 
10 vstupů |  6 500 
20 vstupů |  10 000 

Hyperbarická oxygenoterapie (HBOT) je procedura, při níž dýcháme čistý kyslík v komoře se zvýšeným atmosférickým tlakem (až třikrát vyšším, než je normální tlak), abychom zlepšili přirozené léčebné schopnosti svého těla.

Kyslík pomáhá tělu obnovovat jeho samoléčivé vlastnosti. Většina našich zdravotních problémů je dnes způsobena nedostatkem kyslíku na buněčné úrovni. Je známo, že zvýšení přísunu kyslíku do krevního oběhu výrazně zkracuje dobu zotavení, pomáhá našemu přirozenému imunitnímu systému při hojení a zlepšuje naši celkovou pohodu, energii a kondici.

ONEMOCNĚNÍ, KTERÁ HBOT LÉČÍ, MÍRNÍ, PŘÍPADNĚ ZPOMALUJE:

Autoimunní onemocnění

- Alergická rýma

- Autoimunitní hepatitida

- Diabetes mellitus I a II typu

- Revmatoidní artritida

Dětská onemocnění

- Autismus

- Epilepsie

Infekční onemocnění

- Lymská borelióza

- Kožní onemocnění

- Atopický ekzém

- Bércový vřed

- Lupénka

- Nehojící se rány

- Pásový opar

- Svrab

Kardiovaskulární onemocnění

- Cévní mozková příhoda

- Infarkt myokardu

Neurologická onemocnění

- Alzheimerova choroba

- Migréna a bolesti hlavy

- Parkinsonova choroba

- Stimulace a regenerace mozkových buněk

Ostatní onemocnění

- Celulitida

- Dekompresní nemoc

- Erektilní dysfunkce

- Chronický únavový syndrom

- Náhlá hluchota

- Otrava oxidem uhelnatým

- Traumatická poranění orgánů

- Úrazy, rehabilitace po operacích a chirurgických zákrocích a redukce otoků

 

​HBOT je velmi bezpečná procedura, u které je, za splnění správného postupu při tlakování komory, jen minimální riziko jakýchkoliv problémů. Při tlakování komory dochází k pozvolnému zvyšování tlaku, podobnému jako při startu letadla a stoupání do letové hladiny. Při zaléhání uší postupujte jako v letadle – předsuňte spodní čelist dopředu, případně zkuste žvýkat či zívat. Takto dojde k okamžitému uvolnění mírného tlaku v uších. 

 

SEDACÍ KOMORA 30 kPA (1.3 АТА) – V komore MŮŽE BÝT RODIČ A DÍTĚ SOUČASNĚ

Obvykle je předepsáno 5-15 návštěv, délka sezení je 60 minut, frekvence kurzů je 1-2 ročně. Léčba nejčastěji začíná zkušebním sezením, během kterého se zjišťuje reakce pacienta na baroterapii. Postup je plně automatizovaný.

 

ZÁKLADNÍ PROCEDURA 90 MINUT OBSAHUJE:

  1. Komprese 15 minut

  2. Dekomprese 5 minut

  3. Čistý čas v tlaku 30 kPa je 60 minut

Контакты
bottom of page