Мы предлагаем Денверскую модель раннего вмешательства – Early Start Denver Model (ESDM) для детей в возрасте от 1 года до 4 лет. Денверская модель раннего вмешательства поддерживает отношения родителей с детьми. Она помогает родителям создавать возможности для обучения через простые игры, коммуникативные взаимодействия во время ухода за ребёнком и весёлое, насыщенное и осмысленное общение в процессе других повседневных дел.

 

Мы научим Вас лучше взаимодействовать с Вашим ребёнком при помощи простых стратегий в разнообразных жизненных ситуациях. Вместе мы поможем ему стать:

- активным

- любознательным

- включённым в происходящее

- получающим удовольствие от общения с Вами

 Основные характеристики ESDM:

- Натуралистическое применение поведенческой аналитической стратегии

- Ориентацию на нормальную последовательность развития

- Глубокое и всестороннее участие родителей

- Фокус на межличностном обмене и положительных эмоциях

- Общие занятия совместной деятельностью

- Обучение речи и коммуникации в рамках положительных взаимоотношений

 

Денверская модель раннего вмешательства будет полезна если Вашему ребенку сложно:

- обращать внимание на других людей

- использовать улыбку как способ взаимодействия

- участвовать в игре и соблюдать очерёдность

- использовать жесты и речь

- подражать действиям других

- играть игрушками обычным способом

 

Также Денверская модель раннего вмешательства поможет Вашему ребенку:
- запустить речь

- приобрести коммуникативные навыки

- ускорить интеллектуальноое развитие

- улучшить двигательное развитие.

P4.jpg
60 min  |  950 
10 lekcí x 60 min |  8 000 
Vstupní konzultace
60 min  |  1 000 Kč
[HIGH RES] Blue and withe background (1)
TOMATIS_child51.jpg
14 lekcí x 80 min  |  16 000 Kč
 včetně speciálního testu  
28 lekcí x 80 min  |  26 000 Kč
včetně speciálního testu   

TOMATIS®
Poslechový program 

Metoda TOMATIS® se ve světě používá více než 60 let. Jedná se o jedinečnou nemedikovanou terapii, která prokázala svou účinnost ve více než 75 zemích. Více než 2000 center ji používá k pomoci lidem. Tato metoda se často nazývá „hudba pro mozek“.


Autor metody Alfred Tomatis před 60 lety dokázal, že účinek různých frekvencí má pozitivní vliv na sluchové, řečové, motorické centrum a centra odpovědná za paměť, pozornost, emoce. Na základě tohoto objevu vyvinul metodiku pro sestavování speciálních frekvenčních programů.

 Účinek dosažený metodou  TOMATIS®  spočívá v tom, že na různé části středního ucha a mozkových center jsou aplikovány různé efekty zvukové frekvence, což jim umožňuje normální fungování. Bezpečnost metody  TOMATIS®  spočívá v tom, že k účinku dochází pouze prostřednictvím těch frekvencí, které neustále vnímáme počínaje lůnem. Pozitivního efektu je dosaženo díky střídání těchto frekvencí a regulací jejich výkonu.
Důležitou součástí metody je přenos zvukových vibrací nejen vzduchem, ale také prostřednictvím kostí lebky, což výrazně zvyšuje účinek aplikovaného efektu.

Tomatis prokázal, že sluch a poslech jsou dva různé procesy. Slyšení je schopnost zachytit zvukové vlny, přitom poslech je složitý proces zpracování přijatých informací. Děti s různými vývojovými poruchami často nemohou plně vnímat řeč, ale zároveň mají vynikající sluch. Poruchy řeči se mohou velmi lišit až do úplného neporozumění. A to vede k různým poruchám jejich vlastní řeči, která se v extrémních případech projevuje ve formě úplné alalie. Také děti se mohou příliš rychle unavit a nepřiměřeně reagovat na různé sluchové podněty a v důsledku toho reagovat neadekvátním chováním či nestabilním emočním stavem atd.

 TOMATIS® TERAPIE JE ÚČINNÁ K:


- vývoji řeči
- minimalizaci problémů s pamětí a pozorností
- potlačení problémů s učením
- práci s emocionálními poruchami způsobenými stresem, depresí a úzkostí
- korekci autismu a dalších poruch
- usnadnění studia cizích jazyků

 
 
Depositphotos_77373166_ds.jpg
Vstupní konzultace
60 min  |  1 000 Kč
10 lekcí x 60 min |  8 000 

ABA TERAPIE

 Aplikovaná behaviorální analýza 

Dnes jsou metody terapie ABA široce využívány pro léčebné účely a nápravnou pedagogiku. Pomáhá při práci s takovými základními vzdělávacími dovednostmi, jako jsou pozorování, poslech, kreativita a porozumění okolí.

 

Terapeutické techniky pomáhají zvládnout dovednosti v budování sociálních vztahů, adaptace  a socializace. Přítomnost a aplikace různých technik pomáhá komplexně pracovat s vlastnostmi, chováním, asimilací informací, pomáhá porozumět příčinám určitého typu chování v prostředí a zvolit korekční metodu. Terapii ABA lze provádět jak ve škole, tak doma, v závislosti na potřebách a schopnostech dítěte. Může být také součástí individuálního vzdělávacího plánu. Je tedy možné řešit hlavní úkoly rozvoje sociálních dovedností a přizpůsobení dítěte.

Behaviorální analýza (ABA - terapie) vám umožňuje přesně určit funkci každého chování. Po analýze je možné vyvinout způsoby, jak napravit nežádoucí chování a nahradit ho sociálně přijatelným. ABA - terapie  vám napomáhá se zbavit nežádoucího chování a naučit vaše dítě dalším druhům chování, například oblékání, dotazování, hraní, čtení, učení nezávislosti atd.
 
ABA terapie je vždy individuální. Na základě výsledků testu je stanovena počáteční úroveň dovedností dítěte. Budou naznačeny hlavní cíle individuálního vzdělávacího programu a naplánován program pro rozvoj řečových dovedností. Poté se sestaví celkový program, který je plánem práce s dítětem na určitou dobu.ABA - terapeut pracuje individuálně s dítětem. Práce každého terapeuta je prováděna pod dohledem zkušeného odborníka - BCBA analytika.

ROZSAHY ABA TERAPIE:


- metody ABA se velmi často používají k nápravě chování při poruchách autistického spektra
- zákony metod pomáhají nasměrovat povahu chování stabilním směrem a podporují proces učení
- terapie ABA také slouží k odhalení funkcí ve vývoji řeči a k dalšímu řešení problémů s komunikačními schopnostmi
- pomáhá řešit zhoršenou koncentraci, socializaci, paměť a učení
 

Telefonické/online konzultace  
60 min  |  500 
60 min  |  950 
 Výjezdni lekce / konzultace 
60 min  |  1 500 Kč
 
Adaptive_Fitness
Adaptive_Fitness_1.jpg
30 min  |  400 
10 lekcí x 30 min |  3 500 

ADAPTIVNÍ FITNESS

Adaptivní fitness je speciální sada fyzických cvičení, která pomáhají korigovat stav dětí s různým vývojovým postižením. Základem těchto činností je přirozená potřeba fyzické aktivity každé osoby, která je jednou ze základních podmínek pro řádný rozvoj všech dětí. V moderním digitálním světě evidentně nestačí pozornost věnovaná fyzické aktivitě a její pozitivní dopad na harmonický vývoj dětí. Podle statistik se rok od roku zvyšuje počet dětí s nadváhou a nedostatkem pohybu. To platí zejména pro rodiny s dětmi s různými vývojovými poruchami. U těchto dětí je nedostatek fyzické aktivity a související negativní důsledky o 20% vyšší než je průměr.

Hlavní odlišnost metody adaptivního fitness spočívá v tom, že všechny cvičení jsou individuální a konají se ve formě pohybových her. Během vyučování děti nejen zlepší svoji fyzickou zdatnost, ale také zlepší své motorické schopnosti, smyslovou citlivost a své sociální dovednosti. Nedílnou součástí adaptivního fitness je rozvoj koordinace, rovnováhy, soustředění a porozumění instrukcím. Všechny cvičení se provádí  s osobním trenérem podle individuálního programu, s ohledem na věkovou skupinu a ukazatele tělesného a duševního rozvoje.

 

 Pozitivní aspekty adaptivního fitness:

 - zlepšení chování a výkonnosti u dětí se zvýšenou nebo sníženou fyzickou aktivitou

 - děti se učí lépe poznávat své tělo a naučí se ho správně ovládat

 - poznavájí svět a sebe v něm

 - zlepšuje se stav plochých nohou a špatného držení těla

 - rozvoj a zlepšení vlastností, jako jsou síla, zdatnost, obratnost, schopnost regenerace

 - posiluje se imunita

 - zlepšují se hrubé a jemné motorické dovednosti

 - vyvíjí se smyslová citlivost

 - zlepšuje koncentraci a porozumění pokynům

 - zrychluje se adaptace na neobvyklé podmínky a prostředí

 - normalizuje se stresová odolnost

60 min  |  750 
10 lekcí x 60 min |  6 500 
 
Balance.png

BALANČNÍ TERAPIE

30 min  |  400 
10 lekcí x 30 min |  3 500 

Balanční terapie je soubor fyzických cvičení zaměřených na rozvoj těch oblastí mozku, která jsou zodpovědná za formování řeči a chování dítěte. Program je založen na cvičení na balanční desce Dr. Bilgou (Learning Breakthrough).


Dítě stojí na balanční desce a plní úkoly instruktora, zatímco se snaží udržet rovnováhu. Povrch desky má speciální strukturu a úhel plošiny lze libovolně nastavit. V závislosti na úrovni sklonu se mění složitost cvičení, které jsou zaměřeny na synchronizaci pohybových a kognitivních dovedností a rozvoj koordinace mezi zrakem a pohyby.
 

Provádění cvičení na balanční desce zlepšuje interakci a synchronizaci práce obou hemisfér a zároveň  i interakci následujících systémů: vestibulárního, vizuálního, kinestetického a taktilního. Tyto cvičení jsou také doplněny aktivitami dětí v senzomotorickém prostoru a cvičeními pro vývoj vestibulárního aparátu  a smyslového vnímání.

 
Cvičení jsou stanoveny pro děti s narušenou koordinací pohybů, se sníženou pozorností, poruchou hyperaktivity, poruchami autistického spektra (RDA, Aspergerův syndrom), poruchou řeči a psaní, problémy se zvládnutím školních dovedností. V rámci integrovaného přístupu umožňuje balanční terapie zlepšení řeči a koordinaci pohybů.
 

 Cvičení jsou vhodné pro děti od 3 do 12 let s téměř všemi znaky psychofyzického vývoje. Průměrná délka lekce je 30 minut (v závislosti na věku dítěte). Kurz zahrnuje 15 lekcí třikrát týdně po dobu pěti týdnů.

 

VÝSLEDKY LEKCÍ:

- zlepšení porozumění, pozornosti a chování dítěte

- zlepšení koordinace mezi zrakem a pohybem

- vylepšení manuálních funkcí a grafomotoriky

- zvýšení obecné úrovně inteligence

- rychlý rozvoj kognitivní sféry (paměť, řeč, vnímání, myšlení)

- zvyšování účinnosti dalších nápravných cvičení (s psychologem - logopedem)

 
Massage.jpg
30 min  |  400 
60 min  |  750 
10 lekcí x 30 min |  3 500 
10 lekcí x 60 min |  6 500 

DĚTSKÁ MASÁŽ

Dětská masáž je účinný a užitečný postup pro zlepšení zdraví dítěte. Masážní pohyby přispívají ke správnému rozvoji pohybového aparátu, tonizují svaly, zlepšují krevní oběh a dodávají kyslík do buněk v těle.

 

Taktilní doteky nejen pozitivně ovlivňují tělo dítěte, ale také zvyšují mozkovou aktivitu, díky čemuž se dítě vyvíjí rychleji. Fyziologické procesy, které se vyskytují v těle dítěte, se vracejí do normálu a poskytují dítěti vynikající zdraví a náladu.

 

Masáž je nepostradatelná při komplexní léčbě některých onemocnění nervového systému. U dětí s hyperaktivitou se k uklidnění používají techniky masážní terapie, které na ně mají dobrý sedativní účinek. Naopak děti se sníženou vitalitou masážní techniky stimulují a tonizují. Tato masáž je také určena pro děti s nadváhou. Masáže jsou doporučované i pro děti s logopedickými problémy. Děti podstupující masáže začnou dříve mluvit.

 

 Pozitivní účinek masáže na tělo dítěte:

- dětská masáž stimuluje činnost všech tělesných systémů, zlepšuje náladu, tonizuje nebo naopak pomáhá se dítěti uvolnit.

- masážní procedury pomáhají zvyšovat imunologickou odolnost těla vůči vnějším vlivům prostředí - děti, které se pravidelně účastní masážních procedur, jsou méně náchylné k nemocem a odolnější vůči různým typům akutních infekcí dýchacích cest a jiným zánětlivým procesům - příznivý účinek masáže ovlivňuje mechanismy trávení a fungování celého zažívacího traktu.

- dětská masáž také ovlivňuje centrální nervový systém přímo přes kůži a nervové receptory na ní umístěné - takový účinek nejen dokonale stimuluje celkovou práci těla, ale také pomáhá odstranit poruchy spánku, výživy či problémy s řečí - masáž navíc stimuluje budování svalů, zvyšuje kontraktilitu svalů, zlepšuje krevní oběh, posiluje vazy kloubů, normalizuje látkovou výměnu v těle a také předchází mnoha onemocněním ještě předtím, než se vyvinou.